Samsung Galaxy J2 Prime mất nguồn

Samsung Galaxy J2 Prime mất nguồn đo không chạm chập... Ae kiểm tra đo ngay tụ chạm thì bẻ bỏ.