Test Point Samsung Galaxy F22

Mỗi điện thoại đi kèm với các tùy chọn nhà phát triển khác nhau như Recovery mode, Fastboot mode/bootloader mode, and EDL mode. Tất cả các chế độ này sử dụng để thực hiện các quy trình kiểm tra khác nhau. Một số trong số chúng chỉ có thể được sử dụng cho người dùng hoặc nhà phát triển Android nâng cao hoặc sửa chữa thiết bị di động và một số trong số chúng có thể được sử dụng bởi người dùng bình thường.

Test Point Samsung Galaxy F22

Bạn có thể sử dụng EFT dongle, UMT dongle, octopus FRP tool, MRT key tool để remove FRP và xóa khóa hình từ Samsung Galaxy F22 (SM-E225F) hoặc bạn có thể thử các công cụ khác sử dụng Test Point trên để khởi động điện thoại của bạn trong trường hợp download mode tháo Test Point ngắn Pin xuống đất và cắm cáp USB.