Samsung Galaxy A11 không có dịch vụ

Giải pháp trong bài đăng này có thể giúp khắc phục và sửa chữa sự cố mạng Samsung Galaxy A11 A115F. Trước khi bạn có thể tiếp tục sử dụng giải pháp này, hãy đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị vẫn ổn, đã được khôi phục và đã flash hoặc cập nhật. Giải pháp này chỉ có thể hoạt động nếu thiết bị bị hư hỏng do vô nước hoặc do người dùng làm rơi nặng.