Samsung Galaxy S21+ 5G Pinout

Bằng cách sử dụng pinout này, bạn có thể thực hiện Programming Flashing chip UFS xóa khóa người dùng Samsung Galaxy S21+ 5G, đặt lại FRP, write UFS dump, xóa khóa MDM. Tại đây, bạn sẽ nhận được kết nối trực tiếp của Samsung Galaxy S21+ 5G UFS ISP Pinout và các cách của nó.